ธอส.เติมน้ำใจ ส่งมอบโรงกรองน้ำดื่มให้กับชุมชนบ้านท่าคอยนาง

ธอส.เติมน้ำใจ ส่งมอบโรงกรองน้ำดื่มให้กับชุมชนบ้านท่าคอยนาง

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 คุณอิสระ เนาวศิริ ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พร้อมด้วยผู้จัดการสาขาและพนักงานสาขาในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีส่งมอบโรงกรองน้ำดื่มประจำชุมชนฯ ให้แก่ชุมชนบ้านท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณ ในการก่อสร้าง จำนวน 650,000 บาท เป็นอาคาร 1 ชั้น ขนาด 12*12 เมตร มีอัตราการผลิตน้ำจำนวน 12,000 ลิตร/วัน โดยโรงกรองน้ำดื่มดังกล่าว เกิดขึ้นจากแนวคิดของชุมชนท่าคอยนางที่ต้องการต่อยอดพัฒนาอาชีพของคนภายในชุมชน พร้อมทั้งสามารถจัดจำหน่ายเป็นน้ำดื่มคุณภาพดี ราคาถูกให้แก่ชุมชนโดยรอบบริโภค และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวให้แก่คนในชุมชน ซึ่งปัจจุบันเกือบทุกครัวเรือนมีความจำเป็นต้องซื้อน้ำดื่มจากผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไป โดยจะมีการระดมหุ้นจากสมาชิกในชุมชนเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินโครงการ และนำรายได้จากการจัดจำหน่ายน้ำดื่มมาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีคืนให้กับสมาชิกในชุมชนได้ต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งใน “โครงการส่งเสริม 1 อาชีพ 1 ชุมชน เพื่อความยั่งยืน” ประจำปี 2562 เฟสที่ 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการต่อเนื่อง 3 ปี ระหว่างปี 2562-2564
Cr.ธนาคารอาคารสงเคราะห์