สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ

สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่กำลังเกษียณอายุและต้องการมีอสัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • กรณีผู้กู้ อายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถขอสินเชื่อได้
  • มีหลักฐานการได้รับเงินประกันสังคม หรือได้รับเงินบำนาญ
  • มีหลักฐานการพำนักในต่างประเทศ
  • อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้สูงสุดไม่เกิน 80 ปี

วงเงินสินเชื่อ

  • การอนุมัติสูงสุดอยู่ที่ 95%*

ระยะเวลาผ่อนชำระ

  • ไม่เกิน 20 ปี*

หมายเหตุ : เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบธนาคาร
* ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ซัน เกทเวย์