ธอส.ชงมาตรการปล่อยกู้บ้านดอกเบี้ยต่ำ5หมื่นล้าน
#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) เปดเผยวา ธนาคารเตรียมมาตรการสินเชื่อที่่ อยูอาศัยวงเงิน 3-5 หมื่นลานบาท เสนอรัฐบาลใหม เพื่อดูแลประชาชนที่ตองการมีที่อยูอาศัยไดทันที โดยมาตรการ สินเชื่อครอบคลุมทุกกลุม ทั้งผูมีรายไดนอย มนุษยเงินเดือน และผูสูงอายุ สําหรับ กลุมสินเชื่อสําหรับผูมีรายไดนอย จะมีสินเชื่อสําหรับผูมีรายไดปานกลาง หรือ มนุษยเงินเดือน ที่ตองการสิน เชื่อสําหรับที่อยูอาศัยราคา 2-2.5 ลานบาท โดยใหอัตราดอกเบี้ยพิเศษไมเกิน 3% ดวย ขณะกลุมผูสูงอายุ ธอส.อยูระหวางดําเนินโครงการรีเวิรส มอรเกจ วงเงิน 1 หมื่นลานบาท ใหผูสูงอายุนําที่อยูอาศัยที่ ปลอดภาระหนี้สินมาเขาโครงการกับธอส. เพื่อรับสินเชื่อรายเดือนใชในการดํารงชีวิต นายฉัตรชัย กลาววา ในวันที่ 16 ก.ย.2562 คาดวาจะสามารถออกสลาก ธอส. งวดแรกวงเงินรวม 2 หมื่นลานบาท ขายใหกับประชาชน ราคาหนวยละ 1 ลานบาท ผลตอบแทนหนาสลาก 1.4% ระยะเวลา 3 ป จําหนายคนละไมเกิน 5 หนวย โดยออกรางวัลเดือนละ 20 รางวัล รวม 3 ป 720 รางวัล จากนั้นจะขายสลากหนวยละ 10 ลานบาท โดยหนาสลากจะระบุชื่อผูซื้อ และสามารถซื้อรวมได ในวงเงิน 3 หมื่น ลานบาท และตนป 2563 จึงจะเริ่มขายสลากใหกับรายยอยหนวยละ 100 บาท
18 เมษายน 2562
ธอส. นำทีมชุมชนบ้านสามเรือน ลงแขกเกี่ยวข้าวรับขวัญแม่โพสพ ต่อยอดเทศกาลหุ่นไล่กา ณ ชุมชนสามเรือน
12 เมษายน 2562
พระราม 4 บูม “มิกซ์ยูส” ดันศูนย์กลางธุรกิจเทียบชั้นสุขุมวิท
11 เมษายน 2562
เขตนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการ สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ
10 เมษายน 2562
ผู้บริโภคยังมองตลาดอสังหาฯ เป็นบวก หวังรัฐออกนโยบายเอื้อคนอยากมีบ้าน
4 เมษายน 2562
BANGKOK OFFICE (Thailand)
140/57 FL. 24TH ITF TOWER,SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500 THAILAND
TEL : (+)66-2-231-6799 , (+)66-2-231-6800
Ⓒ 2016 SUN GATEWAY CO.,LTD.
VISITORS :